Fundacja Rozwj i Edukacja - Aktualnoci

Start


Popiesz si i zacznij wygrywa z https://vogueplay.com/pl/mega-joker-slot/ w naszym kasynie. Ograniczona dostawa!

Od dnia 06.07.2015 r. ruszyo zadanie publiczne zlecone Fundacji przez Powiatowy Urzd Pracy w Myliborzu pn. Realizacja dziaa w zakresie integracji spoecznej osb bezrobotnych korzystajcych ze wiadcze opieki spoecznej uczestniczcych w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku, ktre skierowane jest do osb bezrobotnych, bez prawa do zasiku, dla ktrych ustalono profil pomocy III oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Myliborzu. Zadanie bdzie zrealizowane w okresie 25.06.2016 24.08.2015 dla 37 os. mieszkacw miasta i gminy Mylibrz (10 os.), miasta i gminy Dbno (10 os.), miasta i gminy Barlinek (10 os.), gminy Nowogrdek Pomorski (7 os.)

Kady z uczestnikw otrzyma 80 godzin wsparcia w tym:

 • Grupowe poradnictwo specjalistyczne (40 godz.),
 • Warsztaty trenerskie (24 godz.),
 • Grupy wsparcia (16 godz.),
 • Indywidualny Harmonogram Dziaa dla kadego uczestnika

Celem gwnym zadaniajest kompleksowe wsparcie 37 osb bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzdzie Pracy w Myliborzu, oddalonych od rynku pracy suce wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbdnych do prawidowego funkcjonowania w yciu spoecznym
i zawodowym w terminie od 25.06.2015 do 24.08.2015.

Uczestnicy projektu nalee bd do jednej z poniszych grup:

- objte w OPS kontraktem socjalnym,

- dugotrwale bezrobotne,

- bez dowiadczenia zawodowego,

- z wyksztaceniem gimnazjalnym i poniej.

Uczestnicy borykaj si z problemami psychologicznymi dotyczcymi ich aktywnoci spoeczno - zawodowej. Zakada si, i grupowe poradnictwo psychologiczne wpynie na postawy uczestnikw, w szczeglnoci na zniwelowanie barier psychologicznych, podniesienie kompetencji yciowych, umiejtnoci spoeczno - zawodowych, popraw relacji z innymi, wzmocnienie komunikacji interpersonalnej i pewnoci siebie. Ponadto poradnictwo psychologiczne ma na celu wypracowanie sposobw radzenia sobie z sytuacj pozostawania bez pracy, pomoc w rozwizywaniu problemw osobistych i rodzinnych, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu do ycia spoecznego i na rynek pracy.

Celem gwnym zadania jest : Kompleksowe wsparcie 37 osb bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Myliborzu, oddalonych od rynku pracy, suce wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbdnych do prawidowego funkcjonowania w yciu spoecznym i zawodowym w terminie od 25.06.2015 do 24.08.2015.

Cele szczegowe zadania s nastpujce:

 1. Ksztatowanie aktywnej postawy w yciu spoecznym i zawodowym.
 2. Zmniejszenie barier spoecznych i zawodowych, utrudniajcych powrt do aktywnoci zawodowej.
 3. Wzmocnienie/pobudzenie motywacji do dziaania i skutecznej realizacji celw zawodowych.
 4. Wzmocnienie/rozwinicie aktywnoci i samodzielnoci yciowej i spoecznej.
 5. Wzrost poziomu umiejtnoci skutecznego poruszania si po rynku pracy, przygotowywania dokumentw aplikacyjnych, prowadzenia rozmw
  z pracodawc.
 6. Wzrost umiejtnoci i kompetencji spoecznych.
 7. Wzmocnienie prawidowego funkcjonowania w yciu spoecznym i zawodowym.
 8. Przywrcenie zdolnoci do podjcia aktywnoci zawodowej.
 9. Nabycie umiejtnoci w rodowisku pracy.

Cele zadania publicznego zostan zrealizowane za pomoc kompleksowego wsparcia uczestnikw projektu w postaci:

1. Stworzenie dla kadego uczestnika/czki Indywidualnego Harmonogramu Dziaa, uwzgldniajcego rwnolegy udzia w pracach spoecznie uytecznych.

2. Zorganizowania dla kadego uczestnika cznie nastpujcych trzech form pomocy:

- grupowe poradnictwo specjalistyczne - 40godz./grupa, nie wicej, ni 5 godzin tygodniowo na grup, realizowane w okresie 2 miesicy),

- warsztaty trenerskie - 24 godz./grupa, nie wicej, ni 3 godziny tygodniowo na grup, realizowane w okresie 2 miesicy),

- grupy wsparcia - 16 godz./grupa, nie wicej, ni 2 godziny tygodniowo na grup, realizowane w okresie 2 miesicy).

3. Zrealizowanie grupowego poradnictwa specjalistycznego obejmujcego nastpujce zagadnienia: identyfikacja barier na drodze do zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentw aplikacyjnych, rozmowa z pracodawc, negocjacje.

4. Zrealizowanie warsztatw trenerskich obejmujcych nastpujce zagadnienia: charakterystyka umiejtnoci i cech osobowociowych, diagnoza potencjau zawodowego, komunikacja, asertywno, umiejtno radzenia sobie ze stresem.

5. Celem grup wsparcia bdzie skonfrontowanie wasnych problemw spoecznych i zawodowych z problemami innych osb, znajdujcych si w podobnym pooeniu, dzielenie si dowiadczeniami w pokonywaniu trudnoci zwizanych z dezaktywizacj zawodow, budowanie poczucia wartoci wrd uczestnikw, poszukiwanie wsplnych rozwiza problemu.

6. Efektem pracy z uczestnikami bdzie sporzdzenie dla kadego/ej uczestnika/czki pisemnej oceny rezultatw udzielonego wsparcia oraz opinii zawierajcej rekomendacj dla pracownikw PUP i OPS biorcych udzia w realizacji PAI, co do dalszych kierunkw pracy z poszczeglnymi uczestnikami/czkami PAI.

Zajcia odbywaj si w czterech miejscowociach wedug okrelonego harmonogramu.

(harmonogram do pobrania w zakadce druki do pobrania )